Macha banana smoothie with mango and coconut

0 stars from 9 rating   
Macha banana smoothie with mango and coconut

Matcha tea for energy. Banana and mango through vitamins. Smoothie full health.

Ingredients for recipe: Macha banana smoothie with mango and coconut

  • 1 banana
  • 1 mango
  • 1 teaspoon cocoa quality
  • 1 teaspoon green tea Matcha
  • Almond Coconut Milk

Directions for recipe: Macha banana smoothie with mango and coconut

Put all ingredients into a blender and smooth Blend Smoothie.

Tags for recipe: Macha banana smoothie with mango and coconut

Banana Mango Cocoa Macha Coconut milk

Discussion for recipe: Macha banana smoothie with mango and coconut

More recipes

Avocado Smoothie Smoothie with Kaki Orange pineapple smoothie Tomato smoothie Pineapple Smoothie Banana smoothie Peach smoothie Easy green Smoothie Yoghurt smoothie for breakfast Mango smoothie with young green barley